is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2, Op gelijke wijze zullen de administrateuren van allo weldadige gestichten, hoe ook genaamd, binnen welke kinderen gealimetituerd worden , en welke gestichten onderhouden worden door- of' onderstand genieten uit de publieke of plaatselijke kassen, gehouden zijn, aan alle die kinderen , welke nog geene kinderziekte gehad hebben, liet zij uit de natuur, het zij door inenting, aan wien de vaccine nog niet is geappliceerd, en welke voor die kunstbewerking geschikt zijn, binnen den tijd Van zes maanden, na het nemen van de tegenwoordige resolutie, de vaccine te doen appliceren 5 gelijk zulks mede zal plaats hebben , binnen den voorschreven tijd van zes maanden, aan alle de kinderen, welke, in vervolg van tijd, in voornoemde gestichten, zullen zijn of worden op- of aangenomen.

®

3. Van het gene, volgens het alzoo bepaalde bij art. I en a is verrigt, zal naauwkeurige aanteekening gehouden worden in een bijzonder register , het welk de armbesturen en administrateuren van weldadige gestichten verpligt zuilen zijn, ten allen tijde, gereed te houden.

4 De administrateurs van zoodanige weldadige gestichten, welke zich uit hunne eigene fondsen ol uit de kassen van particulieren onderhouden, worden, ten einde het gezegende mid— dal der vaccine meer en meer algemeen te maken, op hetdrin— gensdt aangemaand, om ook in den hunnen, ter bereiking daarvan , met Ons mede werkzaam te zijn.

5. Zoo dra de kinderziekte zich in eenig huis openbaart, zullen geene kinderen uit zoodanig huis op eenige scholen hoeren aamd mogen worden gezonden of toegelaten, zoo lang de i esmetting duurt. Alle ouders, voogden of andere opzigtfiebben.de, als mede de schoolhouders en school houder essen zullen, ieder voor zoo veel hun aangaat, voor de stipte uitvoering dezer bepaling moeten zorg diagen.

6. Onder scholen worden insgelijks verstaan, naai- en breiwinkels, speel- en kinderschooltjes, in één woord alle zoodanige verzamelingen van kinderen, die de opvoeding oi het onderwijs ten doel hebben.

7. Alle de genen, welke behoorlijk tot de uitoefening der £euees- of heelkunde geadmitteerd zijn, zullen gehouden wor den, wettig getuigschrift vau de koepok - inenting aitegeven.