is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S T A A T S B L A D

13 E R

VERÈENIGDE NEDERLANDEN.

v. • 103.) BESLUIT, van den 221"" Oclober 181 ï, n°. 81, houdende intrek kifig van hei decreet van den 22fi<" Januarij i8i5, omtrent het stuk der Tienden.

WlJ WILLEM, BIJ D GRATIE GODS, P'INSE VAX

• Oranje - Nassau, Soüverkin Vorst der Verecnigde Nederlanden , e?.z. , f.nz. , ENZ.

Overwegende, dat bij liet decreet, betreffende de behandeling dér Tienden hier te lande, hetwelk als nog het ïigtsnoer dier behandeling uitmaakt,bepalingenvoorkomen, inzonderheid ten aanzien der afkoopbaarheid , die wcliiisjt zouden kunnen inloopen tegen het gene daaromtrent zal worden gestatueerd bij het burgerlijk wetboek, waarvan de ;,amenstelling door Onsaaneene bijzondere Commissie is opgedragen •

Gezien het rapport van Onzen Secretaris van Staat voor de Binncnlandsche Zaken 3

Den Raad van State gehoord ;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Art. 1. Het decreet va« den ? 2<ten Januari j 'Si.t , waai'bij bepaald :s, hoedanig in de toenmalige hollandsche departementen , omtrent het stuk der Tienden zoude behooren te werk gegaan te vjoj'den , en hetwelk a snog het ristsnoer van behandeling dezer zaak uitmaakt, wordt bij dezen buiten werking gesteld, tot dat bij het nieuw burgerlijk wetboek, hetwelk volgens art, 100 der grondwet moet worden ingevoerd, omtrent de zaak der Tienden uitspraak zal zijn gedaan, oite wel daaromtrent nader door Ons 4a! worden gesitueerd.