is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewijzen van eigendom, zullen door Ons, op advis van dea Hoogen Raad , worden bes st.

Ten aanzien van de vernieuwing van voormaals verleende concessiën tot gebruik op den duur en onder billi ke verbanden, za! Let Departement van Oorlog aan OiiS de noodige voordragten doen, ten e.nde, daartoe termen zijnde,dezelve bij voortduring te blijven verleenen.

Alie reclames van d en aard, zullen, na expiratie van den ges telden term jn van zes maanden, als onwett g aangemerkt en buiten effect gehouden worden.

6. Er zullen voortaan geene betimmeringen, tuinen of be-

Ïlantingen op eenig gedeelte van 's Iands militaire gronden unnen aangelegd worden, zonder daartoe verkregen regt, het zij bi; aankoop , het zij bi huur of bij concessie door het Departement van Oorlog met de vereischte formaliteiten gewettigd 5 doc'i nimmer zal zulks, onder eenige voorwaarde hoegenaamd, ii> de nabijheid van pulver - magazijnen kunnen worden toegestaan.

7. Het zal aan niemand dan aan de daartoe geregtigde milita ren, of van were den dienst der fortificatiën gcëmploijeerde en daartoe geautor'seerde personen vrijstaan, eenig ander gedeelte daarvan te bewandelen, dan de gewone paden op de walgangen, en zoodanige pleinen, welke voor de passagie onverm j 'elijk moeten geschikt bl;jven.

Ook zullen geene runderbeesten, paarden, schapen, ge ten, Varkens of ganzen ter beweiding ergens op 's Jands militaire gronden worden toegelaten, ten ware op die gedeelten, waarop zulks aan de pachters in de conditiën expressehjk mogt zijn

verdund. .

De be?sten, welke tegen dit verbod op 's iands militaire gronden mogten gevonden worden , zullen dadelijk in schutstullen of verzekerde bewaring worden opgenomen, tot dat door derzei ver eigenaars de schaden 9 aan de werken toe^ebia^tj zullen vergoed zijn, boven en behalve eene geldboete van tien-guldens, ten voordecle van die genen, die deze ong'Tege'dhe'd zullen aangebragt hebben, en ten gevolge van wier aangifte de aa ,haling van het vee voornoemd zal geschied zijn.

8. Alle voerlieden van vrachtwagens en andere rijtuigen zullen gehouden zijn, de barrières , bruggen en poorten van

Iands vestingen en sterkten nimmer anders dan bij den stap