is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Met den eersten aanvang van den jare iui5, zullen de inschrijvingen in liet grootboek der nationale schuld worden geopend, naar orde van de oproepingen te doen door commissarissen van liet grootboek, en onder zoodanige huishoudelijke bepalingen, als ter 1'i^tige executie, en tot bevordering van den meesten spoed, door dezelve commissarissen noodig zullen geacht worden, tot welker daarsteliing cl ezel ven bij dezen worden gekwalificeerd.

4. De blanco renversalen van werkelijke rentegevende, en van uitgestelde schuld, welken door de commissie belast met de Werkzaamheden, voortvloeiende uit de wet van den i4den Mei iöl4, ten gevolge van het i4de artikel derzelve wet worden uitgegeven, zuilen separateüjk voor de werkelijke en voor de uitgestelde schuld tot inschrijving moeten worden aangeboden, bij zoodanige ongezegelde declaratoire!), in duplo , als in t'.jds voor de belanghobbenden zullen worden verkrijgbaar gesteld.

5. Deze declaratoiren en duplicaten zullen door den genen, öp wiens naam de inschrijving wordt verlangd, eigenhandig moeten worden ondertekend, ten einde deze oorspronkelijke handteekening ten allen tijde kunne worden nagezien en geconfronteerd.

6. De renversalen , in blanco uitgegeven , doch welken sedert, bet zij door versterf van den toenmaals vrijen eigenaar ofte wel anderzins^zijn geraakt onder eenige administratie, zullen a's particuliere gekwalificeerde rekeningen , bij separate declaratoiren in het grootboek worden ingeschreven.

7. D.: renversalen van werkelijke rentegevende en van uitgestelde schuld door de commissie, belast met de werkzaamheden, voortvloeiende uit de wet van den i4den Mei ioi4, op naam van administratie-kantoren uitgegeven, zuilen moeten worden ingeleverd door het administratie-kantoor, op welks naam dezeive staan , en wel bij speciaal voor dezelve interigtene declaratoiren.— Geene renversalen, in blanco uitgegeven, zullen met de zoo even genoemden op een en hetzelfde declaratoir mogen warden vermengd.

o. De restant-renversalen van werkelijke en van uitgestelde schuld, welken, ten gevolge van het reglement van den 28stcn Julij ld i4,_n°. ui), door de meergenoemde commissie worden u.tjegeven, zullen bij daartoe expresselijk interigten declaratoiren, ter iuschrijving,moeten worden aangeboden.