is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22. Commisfarlsfen van het grootboek der nationale fchuld zullen zorgen, dat de ftaat van elks bezittingen, zoo veel in hun zijn kanf niet worde openbaar gemaakt, en tot derzelver geheimhouding alle de beambten der directie, welke zulks aangaan zal, op dc meest eflicacieufe wijze verpligten.

25. Onze Secretaris van Staat voor de Financiën en de Algemeene Rekenkamer zi n belast met de executie van dit besluit , hetwelk in het staatsblad zal worden geïnfereerd.

Gegeven te Brusfel, den 8Iten December des jaars i8i4j en van Onze Regering het Tweede.

(geleekend) WILLEM.

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,

De Algemeene Secretaris van Slaat,

(geteekend) A. R. F a l c k.