is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I Wet van den / 4 de n KANSBILJET van f iooo-o_ö

Mei t814. I

Tbc

Houder dezes is geregtigd, om, Wanneer het boven-j I staand nummer zal zijn uitgeloot, en mits daar bij four~j nerende eene somme van één duizend guldens uitgestelde fchuld, tc worden ingeschreven voor eene geli ke sdm van een duizend g ildens op bet. grootboek der werkelijke réntegevende schuld.

Gezien bij de Algemeene De Secretaris van Staat

Rekenkamer 5 voor de Financiën ,

f

En voor de gedeelten, beneden de duizend guldens, een of meerdere vijfde gedeelten van kansbiljetten, ieder groot twee honderd guldens, van dezen inhoud:

ITFet van den i4den Vijfde gedeelte van een I

Mei f8,4. KANSBILJET f aoo-o-o i

r&.

Houder dezes is geregtigd, om, wanneer h t bovenstaand nummer za! zijn uitgeloot, en mits daar bij fournerende eene somme van twee honderd guldens uitgestelde schuld, te worden ingeschreven voor eene gelijke som van twee honderd guldens, op het grootboek 'der werkelijke rentegevende schuld..

Gezien bij de AIgemeene De Secretaris van Staat

Rekenkamer , voor de Financiën ,

l _

> iSiBSfcXki- ----- mg, | | - - Hum i ui n» m n , -■ \ r rri in i—ui nniiiiwnwiiw 11mrarrri—irrrn—i-tmr -Ymr—rwwri-