is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ving-biij etteu, interigten naar zoodanige formulieren als in tijds daar toe, van wege commissarissen van het grnotboek verkrijgbaar zullen worden gesteld; dusdanige overschrijvingbiljetten zullen door den houder van rekening zeiyen ol door zijnen gemagtigden moeten worden geteekend, en ingeleverd bij het grootboek der nationale schuld, te Amsterdam gevestigd.

2. De genen die verkiezen hunne overschrijving - biljetten door anderen te laten teekenen, zullen daar toe moeten verleenen procuratiën, notarieel gepasseerd , en, voor zoo veel des noods, behoorlijk gelegaliseerd, iugerigt naar zoodanig formulier, als daartoe verkrijgbaar zal worden gesteld.

Deze procuratiën zullen, alvorens daarvan gebruik kan worden gemaakt, bij het grootboek moetea worden geregistreerd, welke registratie daarop zal worden aangeteekend, en door den daartoe bevoegden ambtenaar onderteekend.

De procuratiën te verleenen door de genen, welke buiten 's lands woonachtig zijn, zullen in alle gevallen moeten zijn gelegaliseerd, en wel door de respective Ministers of Konsuls Yan den Staat, wanneer zich zoodanige ter plaatse of in de nabuurschap van zes ure* derzelve bevinden, ofte bij ontstentenis van dien, door de daartoe bevoegde autoriteiten. Zij zullen even als de binnen '$ lands gepasseerde procuratiën, moeten worden geregistreerd bij het grootboek en van een gelegaliseerd translaat in de hollandsche taal moeten verzeld zijn.

5. Teneinde alle misbruik te weren, zullen geene over■Schri j ving-bil j ettcn worden gerespecteerd, waarvan de handteekening niet kan worden geconfronteerd tegen eene gelijke teekening bij het grootboek reeds voor handen.

4. Terrigtige exeeutievan het voorgaande artikel wordt bepaald , zoo wel ten' opzigte van die genen, welke hunne overschrijving-biljetten zeiven teekenen, als ten opzigte van gemagtigden tot deze teekening.

Eerstelijl: dat alle die genen, welke ten gevolge van he l 5de artikel van het reglement op de inschrijving in het grootboek der nationale schuld, hunnedeclaratoiren van inschrijving ïdve hebben geteekend, en waar van gevolgelijk de oorspronkelijke handteektningen zijn bekend, geene verdere handteekemngeu bij liet grootboek zullen behoeven iwtezenden. •

li':, indeden: dat een ieder, die niet bij oorspronkelijke in-