is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tic invulling in het billet van overschrijving van csn naam, kwaliteit, woonplaats of anderzins, de overschrijving verkeerdelijk heeft plaats gehad, zal dit erreur niet kunnen worden geredresseerd, dan na dat alvorer.s die gene op wiens rekening dusdanige post verkeerdelijk is overgebragt geworden , geconsenteerd heeft in het weder afschrijven van deze post en het restitueren der zaak in integrutn.

Yan dit consent zal bij het grootboek moeten blijken door de verschijning in persoon van den overschrijver, te gelijk met hem die hetzelve moet verleenen, wanneer zij binnen Amsterdam woonachtig zijn, en anderzins door het inleveren aan commissarissen van het grootboek der nationale schuld, van zoodanige acten of documenten als dezelve naar gelang der omstandigheden en van elk bijzonder geval zuilen komen te vorderen.

Wanneer het begaan erreur van dien aard is, dat de overschrijving geschied is op een naam of kwaliteit welke nog niet op het grootboek is bekend, of als zoodanig in het geheel niet bestaat , zal het erreur kunnen geredresseerd, en d# zaak in integrum gerestitueerd worden, op «ene schriftelijke, onder presentatie van eede, geteekende verklaring van den overschrijver, inhoudende dc redenen van het erreur, en tevens opgave van den persoon eigenlijk door hem bedoeld, die zulks als dan ook zal moeten attesteren.

19. Ingevalie van overlijden Van iemand welke rekening op het grootboek heeft, zullen de erfgenamen of regtverkrijgende, ofte executeuren of boedelberedderaais, alvorens over de ingeschreven fondsen te kunnen disponeren, gehouden zijl» Van hun regt of bevoegdheid ten burele van het grootboek doen blijken, door voldoende bewijzen overteleggen bij ongezegelde, doch geteekende memorie van stukken. Hetzelfdo zal' moeten plaats hebben bij opkomende curatele, sequestratie als anderzins.

20. Geëne overschrijving of verpanding van kapitalen, staande op rekening van publieke en particuliere adm'.n'stratiën of bekend als verbonden goederen, mitsgaders als conditionele of andere onvrije bezittingen, zal mogen plaats hebben , dan na dat alvorens door productie vim genoegzame bewijzen ten vollen zal zijn gebleken dat de administrerende personen, conditionele bezitters, erfgenamen of regtverkrijgende, het zij door dispositiën Vin den regter ofte andere bevoegde magten, of door afloop of versterf tot de/.« overschrijving zijn bevoegd: zoodanig®