is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L IJ S T

DES

WETTEN en BESLUITEN,

VERVAT IN HET STAATSBLAD DER

VEREENIGDE NEDERLANDEN^

18 15.

N*. 1* BESLUIT , bepalende de wijze -waarop zullen worden goed gemaakt de kosten , vallende op calanges , informatien en procedures, zoo ter eerster instantie als in appèl, in zaken over alzondeiiijke stedelijke en plaat«elijte impositien 3 Jan. 181S.

N°» 2. WET tot aanmoediging der groote visscherij, en bepalende de premiën ,

"welke aan dezelve, te dien einde,

zullen worden uitbetaald .... 6 — ——

N°« O. WET , houdende belastingen en ontlastingen op en van onderscheidene speciën, met alteratien in het tarief van den 31 sten Julij 1725 , gedurende den jare ï8t5 ,4 ___ __

4.i WET , houdende bepalingen op de inschrijving van kapitalen in het nieuwe grootboek der nationale schuld ■•li....... 11 1 mi'

A