is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Insgelijks wordt van de uitgaande regten vrijgesteld de zoute vfach van de visscherij dezer lauden, het zij dezelve in tonnen of in manden gezouten is, mitsgaders de inlandstche ansjovis, op deri voet van het plakkaat der Sta ten-Generaal, van den gden Mei ly5o, en van volgende concessiën.

Art. 5r. De belasting op den invoer van vreemde, lange afgègravene en bagger - of sponturf , wordt voor als nog geconserveerd , maar wordt die op de vreemde lange afgegravene turf welken in karren wordt aangevoerd, van drie stuivers op twee stuivers per ton verminderd.

Art. 02. De wollevan alle soorten wórdt, op liet inkomen, vrij gesteld van de betaling van regten, en , uitgaande, belast met één percent van de waarde.

Art. 33. De uitgaande en inkomende regten op de rijnschen m ezelwijnen, zullen in diervoege blijven gemodereerd, dat op bet inkomen van ieder voeder van zes amen, overlandsche ritsing. de aam gerekend tot vier ankers, zal worden geheven drie guldens in plaats Van acht guldens, en op het uitgaan, twee guldens in plaats van vijf guldens.

Art. 34. De orders bij rcsolutiën der Staten-Generaal, van den oosten Mei en a.ïsten ïunij 177^, omtrent de inkomende ea uitgaande tras - of duifsteen gesteld, worden gecontinneerd.

Art. 35. Almede zullen, bii voortduring, de regten op liet inkomen van ijzeren, nagels of spijkers. blijven verminderd op drie guldens de duizend ponden; terwijl dat artikel van de uitgaande regten geheel blijft vrijgesteld. — De spijkers, transito naar Portugal verzonden wordende, zullen in allen deele ea Onder dezelfde con.iitien gelijk gesteld Worden.

Art. 3-6. Het verbod van uitvoer van'allerie: oud lood, laatstelijk geconfirmeerd bij de wet van den 2gsten December 1809, blijft opgeheven.

Lasten en beveletl, dat deze in het staatsblad zal worden geïnsereerd, en dat een genoegzaam aantal exemplaren gedrukt, en naar alle handeldrijvende steden en plaatsen zal worden Verzonden, om aldaar te worden afgekondigd en aangeplakt.