is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere boedel - beredderingen, zorgvuldig te letten, dat a*is de bepalingen der voorschreven artikelen stipteiijk zij of worde voldaan.

14. Alle de boeten bij deze wet gestatueerd, zullen komen ten pr-oliite van den lande, en de calanges door de officieren van justitie, op aangifte van de directie van het groothoek, worden vervoigd; welke officieren van justitie voor hunne kosten én m >ette zullen genieten één derde van de opgelegde hoete, zonder meer, onverminderd nogtans de faculteit om hunne kosten, daartoe termen zijnde, op den gecalangeerden te verhalen.

Lasten en hevelen, dat deze zal word en geïusereerd in het staatsbl d, en dat Onze ministeriële departementen en andere autoriteiten , justicieren en officieren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de ljand zullen houden, zonder «enige conniventie of dissimulatie.

Gegeven in 'sGrav.enbage, deni4den Januarij des jaars l3i5, het Tweede van Onze regering.

(geteekeniï) WILLE M.

Ter ordonnantie Van Zijne Koninklijke Hoogheid,

(geteekend) A. 11. Faic k.