is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER

VEREENIGDE NEDERLANDEN.

Wij WILLEM, bij ds cratie GODS, Prinse van Oranje - Nassau, Souverein Vorst der Vereenigdj£ Nedsklanden, enz., enz., enz.

Aan aüe de genen, die deze zuilen zien of liooren lezen, salutl doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben de noodzakelijkheid , om bepalingen te maken tegen het leggen van arrest op objecten, berustende onder de algemcene 's lands administrat'ën , eu dezelve ook toepasselijk te doen zijn op objecten, berustende onder admin;süatiënover werken, die uit derzelver aard Van een dringend algemeen belang zijn, ten einde denonbelemlnerden loop dier admiuistratlën te verzekeren;

En willende tevens die bepalingen in verband brengen met de belangen der individuele ingezetenen ;

ZOO 1b HET, dat Wij , den Ilaad van State gehoord, en met gemeen overleg van de Staten-Generaal dezer landen, hebben goedgevonden en verstaan, te ordonneren en te statuëren , gelijk Wij ordonneren en statuëren bij deze:

Art. I. Geenerhande arresten zullen verleend of gedoogd Worden op gelden, effecten, papieren of goederen, berustende onder Onze Secretarissen van Staat ef andere hoofden van,

A ad-

CN°. 50 TV E T, betreffende het leggen van arresten en het vragen van hortingen op traktementen , soldijen en pensioenen, bij de hoofden der onderscheidene departementen van administratie. Gearresteerd den 24"™ Januarij i8i5, n8.5.