is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Wegens verteringen en gemaakte schulden in rpufc]ieke of particuliere koffij- eu wijnhuizen, zal nimmer korting worden Verleend.

7. Insgelijks zal voorgeene interessen korting verleend worden , ten zij alleen in het geval van voorgeschotene gelden, waar. Voor handfchriften, aeceptatien, obligatien of dergelijke zijn gepasseerd, bij welke het bijbetalen van interessen, speciaal is geconditioneerd geworden.

8. Op de traktementen der officieren van Onze Jand- of zeemagt, zich te velde of buiten gaats bevindende, zal geene korting mogen verleend worden.

üe schuldeischers zullen derzelver terugkomst moeten afpachten tot het voortzetten hunner reclames, nogtans zullen de kortingen, welke reeds bevorens tot op het oogenblik dat de debiteuren te velde of naar zee zijn gegaan, mogten verleend zij u, niet ophouden derzelver effect te sorteren.

9- Ieder die eenige korting ten laste van een dienstdoend of gepensioneerd officier van Onze land- of zeemagt zou willen vragen, zal zich te dien einde, bij behoorlijk gezegelde rekvveste moeten adresseren aan het Departement van Oorlog of van Marine, wiens zulks aangaat; daarbij opgevende :

1°. De naam en doopnaam als ook den rang van zijn tLebitenr, met indicatie van het korps, de eqnipagie of de administratie waar bij hij geplaatst is , of wel, indien het een gepensioneerde of buiten activiteit zijnde oflicier betreft, van de woonplaats van deuzelven.

2°. De aard der schuld en de precise tijd, op welke dezelve is gecontracteerd, met overlegging van authentieke kopijen, van alle zoodanige bewijzen Waarop de rekv.es-» trant zijne pretensie fundeert, en voor zoo veelde schuit! uit geleverde winkelwaren of uit Verdiende aibeidsloonen voortspruit, met productie van extract authentiek uit het schuldboek.

de Departementen van Oorlog of Marine, zullen geeiie kfiJf'ne'e ^ari<lschriften i aeceptatien, obligatien, of d erge lij» de pnileP aangenomen,' maar in ajle gevallen geauthemiseeï" e a%hrifteu daarvan moeten gevorderd worde».

io, Ckea