is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'O. Gean offioier zal echter ten Jaste van een ander officier eenige korting wegens particuliere schalden kunnen vragen; zullende de Departementen van Oorlog en Marine , ingeval daartoe adres mogt worden gemaakt, hetzelve te allen tijde buiten dispositie houden.

tt. Het Departement van Oorlog of van Marine zal d«n officier, ten wiens laste de korting, gevraagd Wordt, daaromtrent in zijne belangen hooren.

Zoo deze de wettigheid der schuld erkejit, of anderzins in de korting toestemt, zal dezelve dadelijk verleend worden.

Indien hii echter de schuld weerspreekt, en het Departement van Oorlog of van Marine, wien zulks aangaat, na het inwinnen van alle zoodanige informatien, als hetzelve zal noodig oordeelen, de pretensie illiquide mogt bevinden, zal hetzelve den verzoeker om korting, tot het vervolgen van zijn gesustineerd regt, renvoijeren aan de ordinaris justitie.

12 Wanneer doorliet Departement van Oorlog of van Marine aan eenig officier een bepaalde termijn zal zijn voorgeschreven, om nopens eene ten zijnen laste gevraagde korting te berigten , of informatien te suppediteren, en zoodanig officier nalatig mogt blijven aan feijne veipligting in dezen te voldoen, zal deszelfs stilzwijgen als eene bekentenis van de wettigheid der schuld aangemerkt en de korting dadelijk verleend worden.

Ia. Wanneer het Departement van Oorlog of van Marine, na het berigt van den officier te hebben ingewonnen, nadere informatien van den verzoeker om korting mogt verlangen, en deze in gebreke bleef, om binnen Hen hem voorgeschreven tijd, die informatien in te dienen, zal hij worden gerekend van zijne reclame te hebben afgezien, en mitsdien het verzoek om korting gehouden worden voor vervallen.

14. Op het traktement of pensioen, van welken aard ook , van denzelfden officier, zal slechts ééne korting te eeh'jk effect kunnen sorteren; meerdere kortingen op zoodanig traktement of pensioen verleend wordende, zal de eene de andere successivelijk opvolgen.

15. De tijd van het indienen van het primitief verzoek om korting, bepaalt de preferentie. ^