is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Departementen van Oorlog en Tan Marine zullen daarVan, elk voor »oo veel hem aangaat, naauwkeurig aanteekening houden. en nimmer op eenig later ingediend verzoek ten laste Van denzelfden officier, eene deünit.ve dispositie nemen , ten zij omtrent eene vroeger geïnstitueerde reclame finaal gedisponeerd zai wezen.

ï6. Wanneer het evenwel mogt gebeuren , dat twee of meer personen op denzelfden dag korting ten laste van denzelfden ofiicieT obtineetden. zal echter alleen het een derde, of een Vierde. overeenkomstig Jbet'bepaalde bij artikel 4, worden gekort. en dit mor.tant, in gelijke deelen, aan ieder der korting Verkregen hebbende personen worden uitgekeerd.

17'. Ieder die eenige korting ten laste van een officier zal hebben geobtineerd . zal gehouden zijn te zorgen, dat die k^vtmg geboekt worde ten kantore waar de betaling moet geschieden. — Ingeval hij langer dan eene maand, na het vei'leenen der korting, mogt verzuimen de te boekstelling te doen effectueren , zal de korting worden gehouden voor vervallen.

lP. Wanneer een officier gelden aan den lande mogt verschuldigd zijn. zullen dezelve altijd bij voorkeur worden ingehouden , al ware het ook, dat er reeds kortingen ten behoeve van particulieren mogteti verleend zijn, welke dan zoo lange zullen cesseren, tot dat de schuld aan den lande geheel zal zijn gekweten.

Op gelijke wijze zal gehandeld woi'den met zoodanige schulden , welke de officieren aan eenig korps van Onze. land- of zeemagt mogten hebben, het zij dezelve daar nog Bij dienen, het zij dezelve bij eenauder mogten zijn overgegaan, of welniet pensioen den dienst mogten hebben veria en.

19. Geene kosten zullen ten laste van den officier, op wien de korting verleend wordt, kunnen worden gebragt, dan die Voor zegels en leges.

3o. Bij al dien de Departementen van Oorlog en Marine ^Ogten bevinden, dat sommige officieren zich zeiven verre genoeg konden verbeten , om ongeoorloofde schulden te contracteren , of de kortingen ten hunnen laste boven mate te doen Vermenigvuldigen, zullen z:j in dat geval zulks ter Onzer kenöisse brengen, en de* noods, Kaar gelang der omstandigheden ,

A 5 faun-