is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STA ATSBLAD

D e R

VERËENIGDE NEDERLANDEN.

(N°. 6.) BESLUIT fat! den visten Januarij 1815,

nu. 12, met voorschriften tot verzekering van het regt van eigendom aan hun die, van buiienlandsche wei hen, eene vertaling willen uitgeyen.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Prinse van

ORANJE-NASSAU , SOUVEREIN VORST DER VEREENIGDE

Nederlanden, ENZ., ENZ., ENZ,

In aanmerking nemende, dat de bepalingen bij art. iib van. bet besluit, omtrent den boekhandel, van 24 Januari] i,j I f ; n°-1 » (zie staatsblad d' A". l8l4, n<\ 17), vastgesteld, strekkende , om voortekomen, dat de vertaling van een en hetzelfde werk niet, uit onwetenheid, door twee of meer onderscheidene boekverkoopers of boekdrukkers worde ondernomen, bewerkstelligd of uitgegeven, bij ondervinding gebleken zijn, niet in alle gevallen genoegzaam aan het oogmerk te beantwoorden , vermits de plaatselijke couranten niet overal gelezen woiden, of verkrijgbaar zijn; _

Overwogen het . verzoek door onderscheidene boekveikoopers en boekdrukkers, te dezen opzigte aa.i Ons genaas;

En gezien de voordragt van Onzen Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche zaken, van den i()den dezer, u . j-i;

Hebben goedgevonden en verstaan, om, bij ampliatie \an art. nb. van Ons besluit van den adsten Januanj iöj4, n . , te bepalen, dat een ieder, die voornemens is van eenig buitenlandsch werk eene overzetting, in welke taa! ook, aan liet publiek mcdetedeeien, en er zich den eigendom van te verzekeren,