is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te doen herstellen , of door andere te doen vervan t;s: dragende in allëfi gevalle zorg , dat geen gedeelte van liet tra.i.' .ort achter blijve. ;; ,

5x. De conducteurs van de ar til! er ij zullen op weg zorg dragen, dat de schippers of voerlieden zich in den sterken i drank niet te buiten gaan, en zorgvuldig toezien, dat 'er ; 1 volstrekt geen vuur of licht op de vaartuigen zij , en men bij of omtrent de wagens geen tabak rookte; met één woord, dat men er met geen vuur, hoe ook genaamd, bij liome, en 'er alles ) Wat eenïg ongeluk zoude kunnen veroorzaken, van verwij Jere.

Te dien einde zullen de conducteurs alle morgen vóór-het ; vei trek, eene naauwkeurige visitatie doen. 1

52. De conducteurs van de artillerij, en hunne ads'stenten , zullen met de vaartuigen of wagens, geladen met buskruid, i oorlogs-behoeften of brandstoffen, door geene stad of andere bewoonde p!aats, onder welk voorwendsel ook, mogen passé- ! ren, zoodra er mogelijkheid is van buiten om te kunnen . aan. Zij zullen te dien einde bij iedere gelegenheid de noodige informatie deswegens nemen.

55. Do conducteurs en hunne adsistenten, zullen , gedurende ! 1 hunne reis, op geene andere plaatsen mogen vertoeven, 1 dan die hun bij hunne reiskaart zijn opgegeven. - Alleen in 1 geval van volstrekte noodzakelijkheid, en bij onvoorziene toe- ' vallen, zal het hun geoorloofd zijn tegen deze bepaling te ( handelen.

In aile gevallen zuilen zij zich niet langer mogen ophou- ! den, dan volstrekt n odzakelijk zijn zal; en zij zullen du i 1 vaartuigen buiten de steden of dorpen, altijd vlot moeten houden, en doen leggen aan de overzijde van de stéden, dorpen of woningen, en de wagens op zoodanige afgezonderde plaatsen buiten de stad, het dorp, het gehucht, of de woning moeten bezorgen, als hun op den afstand van ten minste een kwartier uars door de plaatselijke regering zullen worden aangewezen.

54. De conducteurs van de artillerij en adsistenten, zuilen met geen transpart buskruid, oorlogsbehoeften of brandstollen, het zij te water, hetzij te land, door eene stad, dorp of gehucht mogen passeren, ionder de kommandant der stad een genoegzamen tijd te voren, daarvan gewaarschuwd te Lebben; ;u j^aatseu alwaar geen garnizoen i», zullen zij de.,e kennisgeving