is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bullen mogen opleggen eene ge'dboete van ten hoogste twaalf guldens, en eene gevangenis, uiterlijk voor den tijd van vieren-twintig uren.

7- Ingeval van onvermogen of onwilligheid Van den overtrep1'» om eene hem opgelegde geldboete te betalen, zal die geldboete door de straf der gevangenis kunnen worden vervangen.

8. Ouders en voogden zullen, ten aanzien der geldboeten, aansprakelijk zijn voor hunne minderjarige kinderen en pupillen.

9. Alle stedelijke en plaatselijke besturen zullen gehouden en

ee£lgt 'X ?n fder<rdo°1' hen g«»»akte bepaling, waarbij een,ge geldboete of straffe van gevangenis word gestatueerd , eiken reize, dadelijk na het arresteren derzeive, een afschrift ot exemplaar toetezenden aan de Staten der Provincie of vaa het Landschap, tot derzelver informatie.

10. Ingeval het voorschreven maximum van geldboele of gevangenis, door het stedelijk of plaatselijk bestuur in eenig geval

genoegzaam geoordeeld wierd, om aan eeni'ge door hetzelve oclig geoordeeld wordende keure, de vereisclite kracht en klem ijtezetten, zal dat bestuur een onlwerp dier keure, inet zoodanige strafbepaling, als hetzelve daarin zal dienstig oordee«en, moeten voordragen aan de Staten der Provincie of van het andschap, welke die voordragt, vergezeld met derzelver consieiatitii, aan Ons zullen inzenden, ten einde dienaangaande s goedvinden te vernemen; zullende Wij alsdan daaromtrent oclanig statuëren, a!s Wij zullen vermeenen te behooren.

Lasten en bevelen, dat deze in het staatsblad zal worden insereerd, en dat een genoegzaam getal exemplaren gedrukt j e besturen der onderscheidene steden, dstricten,

erJijkheden en dorpen, zal worden verzonden, om zich daar "aar te gedragen.

T|>cifi',ten 611 bevelen V001'(ï > dat Onzo ministeriële departe"■utk eU ere aut°ri «ten, justicieren en officieren, wlen lJOudfnail8aat'j aan tle naauwkeur%e uitvoering de hand zulle» « > zonder eenige conniventie of dissimulatie.

s Gravenhagö ; deil 26sten Januarij 1815.

( geteekend ) WILLEM.

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,

(geteekend) A. R. F a L c k.