is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat jaar n?. 102), te verklaren, zoo als geschiedt bij deze, dat de eigenaars der heerlijkheden en andere wettige eollatoren, welke tot den jare 1795, het volstrekte collatie-regt tot begeving van predikants - plaatsen hebben gehad, dat zelfde regt ook voortaan zullen uitoefenen , zonder voorafgaande nominatie van den kerkenraad of de gemeente, en zulks zonder onderscheid of op zoodanige plaats het tractement geheel proilueert uit plaatselijk kerkelijke goedeven of dat hetzelve gedeeltelijk of geheel nit, 's lands kas wordt betaald,- blijvende dien onverminderd in volle kracht de bestaande verordeningen ten aanzien der hand-openingen en approbatien.

En zal eéft afschrift dezes gebonden worden aan Onzen Secretaris van Staat voor de Binneniandsehe Zaken, ten einde zorg te dragen voor de uitvoering, en hetzelve wijders in het staadsblad woi'den geïnsereerd.

Gegeven in s C mvenhage , den isten Februarij des jaars i8i5, het tweede van Onze reserinff.

(geleekend) WILLE M.

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijks Hoogheid,

(gtteekend) A. II. F A L C K,