is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER

VERËENIGDE NEDERLANDEN-

^ ^ * 3 BESLUIT van den 8sten Februari) i8i5» n". 42 , houdende definitive bepaling omtrent de uitoefening van het regt van de jagt, door de eigenaars van heerlijkheden.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Prikje van Oranje - Nassau , Souverein Vorst der Vercenigds

Nederlanden , enz., enz., enz.

^ D.sponerende op de door onderscheidene Ambachtsheeren 'o'Cdane reclame om liet heerlijk regt van de jagt in het verVo!g wederom als voorheen te mogen uitoefenen op zoodanig# gronden, welke daaraan onderworpen waren; cn willende, haai aanleiding van art. 5 van Ons besluit van den 26'sleri aart 18n, n'J. 20, (zie staatsblad d'A0. l8i4, n°. 46,) j'Baal statuëren omtrent de uitoefening van dat regt, waarop '] Uus besluit van den 2isten September daaraanvolgende pQ. 25, .. a'e staatsblad d'Ao. i8i4, n°. 101,) eene provisionele bepa— kn& was gemaakt 5 .. 1

j^.Lczien het rapport van Onzen Secretaris van Staat voor de ^•nnenlandsebe Zaken, mitsgaders van den Eersten President 311 het Hoog Geregtshof der Yerëenigde Nederlanden;

^en Raad van State gehoord;

Hebben besloten cn besluiten:

ït Art" *• Aan de eigenaars van heerlijke regten, ritlderhofeQ en havezaten, welke bevorens het regt van de jagt bin« u ^cker district, ook op gronden aan particulieren toebclioo»