is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER

VEIIEENIGDE NEDERLANDEN.

(N • 12.^ TV ET op den opJieve der belasting, heiend onder den naam van dienstbodengeld. Gearresteerd den loden Februarij i8i5, n°. <tj.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Prinse van Oranje - Nassau , Sobverein Vorst der Vereenigds Nederlanden, e»z., enz., enz.

Aan alle de genen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

^Alzoo Wij in overweging genomen hebben dat, naar aanleiding van artikel 5 der wet van den 2den December 11., (sie staatsblad d'Aq. i8i4, n°. no) de belasting, bekend on-f •Ier den naam van dienstboderigeld, niet meer op den tegen^'oordigen voet, maar volgens eene nader vast te steliene ordonnantie moet worden geheven 5

ZOO IS HET, dat Wij, den Raad van State gehoord, en ?lcl- gemeen overleg van fde Staten - Generaal dezer landen, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden e» Verstaan bij deze;

Art. 1.

Natuur en begrooting dezer belasting.

§ 1. In den jare i8i5 en vervolgens zoo lang de bslasting P de dienstboden binnen de Vereenigde Nederlanden bestaat, pa .jGze've worden geheven op de wijze bij deze w«t teil