is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welk declaratoir echter dan alleen zal worden aangenomen met bijbetaling van drie guldens voor de kosten der insinuatie, welk® voor twee derde door den ontvanger en één derde door de» deurwaarder die de insiuuatie heeft geëxploicteerd, zullen genoten worden.

Als echter iemand verineenen mogt goede redenen voor dit verzuim te kunnen bijbrengen, zal hij wel dadelijk de gemelde somme van drie guldens betalen moeten, maar het zal hem vrijstaan die redenen aan den controleur der directe belastingen over zijn district schriftelijk intekenden, die dezelve met zijne consideratiën zal opzenden aan den directeur der directe belastingen van de Provincie, die, indien hij zulks billijk oordeelt, de restitutie der betaalde onkosten zal kunnen gelasten, en zal een ieder verpligt zijn zich aan deszelfs decisie, te dien opzlgts, te onderwerpen.

Wanneer intussehen aan de aanmaning, bij de insinuatie gedaan, niet voldaan wordt, zal de geïnsinueerde , onverminderd de verdere in het slot van dit artikel voorkomende bepalingen, vervallen in eene boete van vijftig guldens, en zal mitsdien de ontvanger in dat geval opmaken een relaas van deze nalatigheid, hetwelk hij aan den controleur van het district zal opzenden, die daar mede zal handelen zoo als omtrent alle relazen wegens overtredingen van deze wet bij artikel 18 derzelve is bepaald.

§ 6. Voor zoodanigen ingezeten welke verklaren zal, .niet te kunnen schrijven, zal een merk, door hem gezet, tot affirmatie der gedane opgave kunnen strekken, onder gehoudenis echter voor dusdanigen ingezeten, om het door hem gestelde merk, door de handteekening van twee ter goeder naam en faam staande personen, te doen bekiachtigen, welke verklaren zullen, dat het gestelde merk werkelijk dat is van den persoon in kwestie.

5 7. Aan zoodanig huis alwaar inwonende personen zijn, welke, afgescheiden van de huishouding, een of meer kamer* in hetzelve bewonen. zal voor zoodanig inwonend persoon, indien dezelve bij het rondbrengen der declaratoiren niet te huis was, aan eenen der hnisgenooten een separaat declaratoir (gelijk aan dat bij § 5 van dit artikel vermeld) worden afgegeven , ten einde ook door de voorschreven inwonende personen voldaan worde aan het hier voren bepaalde, en zal verder het hoofd des huisgezin*, bij Verzuim of nalatigheid om het decla-