is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toegepast, ten zij de belastingschuldige die dezelve in zijnen dienst heeft, des gerecpireerd, ten genoege van den controleur der directe belastingen in wiens district hij gedomicilieerd is, bewijze dat hij werkelijk eenig beroep, bedrijf of nering Uitoefent vermeld bij § 2 van art. 4 dezer ordonnantie.

Art. 12.

Inwonende personen die dienstboden houden.

§ 1. Ieder hoofd des huisgezins is niet alleen verpligt in zijn declaratoir mtevullcn zijne eigene dienstboden, maar zal int hetzelve ook moeten vermelden of eenige personen bij hem inwonen die dienstboden houden, en zal hij , die te dezen nalatig bevonden wordt, vervallen in eene boete van honderd guldens,

S 2. Personen bij andere inwonende zullen ook voor hen zeiven, op de wijze bij deze ordonnantie vermeld, hunne eigene dienstboden opgeven, doch de dienstboden van ouders Welke bij hunne kinderen, of die van ongetrouwde kinderen "Welke bij hunne ouders inwonen, zullen aangemerkt worden als uitmakende een getal dienstboden ter? dienste staande van de gezamenlijke Ijuisgenooten, en door de kinderen bij welke de ouders of door de ouders bij welke de ongetrouwde kindeicn inwonen, met hunne eigene dienstboden opgegeven worden, op eene boete van honderd guldens; zullende, naar aanleiding van dat getal, de aanslag van het hoofd des huisgezins worden opgemaakt en op den legger gebragt; voor zoo verre de aangifte geheel verzwegen wordt, zal die gene die tot het doen derzelve, ingevolge de hierboven vermelde bepalingen verpligt is, vervallen in eene boete van vier honderd guldens.

Art. i3.

Personen na de beschrijving in dienst genomen.

§ i. Indien iemand na het doen der beschrijving een of taeer personen in zijnen dienst bekomt of een grooter getal Van dezelve aanneemt, dan waarvoor hij zich heeft aangegeven, zal hij daarvan binnen den tijd van acht dagen op den voetb.ij s 4 van dit artikel vastgesteld, aan het kantoor van den ontman zijper gemeente schriftelijke aangave doen, op verbeurte "er boete bij 2 van art. 17 dezer ordonnantie gestatueerd tegen overtreding van deze bepaling.

A 6