is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

• der

VERÈENIGDE NEDERLANDEN.

^ ^ 3 ) TV ET op dèn opheve van het paarden- ]

plaizier- en land-passagio—geld. Gearrés-> ( teerd den 1 oden Februari)' i8i5, n \ 48.

Wn WILLEM; btj de gratie GODS, Pr1«jse van

^RANJE- N \SSAlf ) SoUVEREIN VORST DER VEKEf.SIGDK EDERLANDEN , ENZ. ENZ. ENZ.

, Aan alle de genen die deze zulJen zien of hoorèn lézen, salut! u°eri te weten :

AJzoo Wij in oyürweging génomen hebben, dat,naar aanleins; van art. 5 der wet van den 2clen December 11., (zie staatska d \o, i8i4, n0. 110) de belasting, bekend onder dén 9siïl van paarden- , pleieier- en landpassagie - geld, niet t < ei' °P den tegenwooidigen voet, maar volgens nadere vastsleUene ordonnantiën zal worden geheven ;

ZOO IS HET, dat Wij, den Naad van State geboord, en overleg van de 8taten-Generaal dezer landen , hebben V^gevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan 1 deze:

Art. r.

Natuur en begrooting dezer betasting.

^ ï'i <len jare 1'' 15 en vervolgens, zoo lang de belasting onder "aajn van paarden-geid, binnen de Vereenigde Nederlancl"i • Stil4t" dezelve worden geheven op alle paaiden boven e drie jaren ou.l.

I'' ?'av°lyènde trapsgewijze opklimmende tarief, toegepast op anige paarden, w'eike door ieder ingezeten tot vermaak9

A