is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V oor eik paard tot fabrijk, trófijk of neringwerk , en tot den jftixibouw tevens gebruikt wordende, zal ten name van den belastingschuldigen op den legger gebvagt worden, onverminderd du verhoogiug hier voren bepaald, wanneer dusdanig paard ook l°t vermaak of gemak wordt gebezigd/' 3: io o.

V IJ F D E KLASS E.

J'crminderde beschrijving.

Voor paarden van ambtenaren en andere personen, in art. 9 dezer wet omschreven:

Voor een paard tot uitoefening van het beroep gehouden wordende , j 1® :- : -

Voor de meerdere paarden zal de aangifte, naar aanleiding van § 5 van hetzelve artikel, worden gedaan.

Land - passagiegeld.

§ ï. Wegens paarden van stalhouders of verhuurder5: van gaarden, omschreven bij § x van art. 10. dezer wet, zal teriegger gebragt worden:

Voor 1 paard . . » . f i3 - 10 —

,, 2 dito - 27 - o -

„ 3 dito ' - 45 - o -

voor elk paard daarenboven - 27 - 0-

§ 2. Wegens paarden van stalhouders of verhuurders van paarden, in gemeenten van i5000 zielen en daarenboven, koetsen bespannende almede omschreven in § 1 van het bovengemeld

artikel:

Voor 1 paard f '6- S-

„ 2 dito -32-10-

,, 0 dito — O — en voor elk paard daarenboven -02-10-

§ Weffens paarde» van voerlieden van wagens en lorren, *n andere voer-.of rijtuig , vermeld bij §2 Van art. 1 o dezer wet; Voor elk paard f 5- 10 ~

Paarden van gemengd gebruik.

, § 4- Voor elk paard van stalhouders en verhuurders van paarden in § 5 van art. 10 omschreven, zal eene verminderingwor-

A 3 dea