is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 5.

Paarden behoorencle tot de 5de Masse.

§ I. Voor paarden belioorende tot de 3de ldasse, worden ?eHouden de paarden tot de bouwerij gebruikt wordende, de '^Spaarden van schuiten en schepen, de paarden voor den "enst der brievenpostcrij , de paarden in modder-, polderr'1 Waterscheppende molens gebruikt wordende, mitsgaders die * °or stedelijke of plaatselijke asch- en vuilnis-karren; voorts de springhcngsten, die tot dekking worden gehouden en eindelijk 43 paarden van gepatenteerde kooplieden jn paarden, tevens Keene verhuurders zijnde, alle voor zoo verre dezelve tot de bovenstaande einden alleen en uitsluitend gebruikt worden eit Geenszins voor vermaak of gemak tevens dienen.

§ 2. Voor zoodanige kooplieden in paarden die geene verhuurders van paarden tevens zijn en waarvan in de voorgaande Paragraaf melding is gemaakt, zal, onverminderd de beschrij\lag van hunne paarden, in de derde klasse en dus tegen ■ï- 5- o voor ieder paard daarenboven, het tarief der ïste «lasse worden toegepast,

Op twee paarden, wanneer dezelve elf of meer paarden 1)ebben of

Op één paard, voor zoo verre zij er tien of minder bezitten.

§ 5. Paarden die uitsluitend ' tot harddraverijen gebezigd gorden en in eigendom of' gebruik zijn van gepatenteerde ^opplied.en in paarden , zullen begrepen worden in de zoo even ^astgestelde bepalingen bij § 2 van dit artikel omschreven.

Art. 6.

Paarden van een gemengd gehndi belioorende lot de 4de klasse.

§ Voor paarden van een gemengd gebruik, behoorende tot de 4de klasse, worden gehouden zoodanige paarden van de ~de en 3de klasse, omschreven bij art. 4 en 5 tjezer ordonnanlle, Welke hoofdzakelijk gebruikt wórden tot de daarbij verbelde einden, doch ook tevens dienen voor vermaak of gemak.

Wanneer de eigenaar of bruiker dusdanig paard of paarden Vl'rkiest te gebruiken voor overdekte wagens op veren of riekteü, doch niet op beide tevens, noch met eenen vasten of

A 3