is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. De doctoren in «Je medicijnen , al* ook cl? Ue.e]- euvroednieesters, de praktijk werkelijk exercerende.

§ 2. Voor zoo verre de voorschrevene ambtenaren en personen meerdere paarden houden, zullen de overige moeten aangegeven worden in de eerste klasse; echter zal de progressie van het tarief niet worden toegepast op het paard, dienende tot de uitpefening van het beroep.

Art. 10.

Paarde^,, waa: voor het land-passagiegeld moet worden Voldaan.

§ 1. 'N oor paarden , waarop het tarief voorliet land-passagiegeld, in art i dezer ordonnantie te vinden, moet wojden toegepast en wei ingevolge § i of 2 van het voornoemd tarief» raar aanleiding der daarbij v°°rkopiende bepalingen, worden gehouden alle paarden van pikèuren, huurkoetsiers, stal houdt rS, slepers en al e andere verhuurders van paarden, welke, het zij als gezadelde rijpaarden of gespannen voor rij-* tuigen , (Je postwagens daaronder begrepen . dienen tot vermaak , gemak of tot vervoer ng van reizende passagiers, het zij alleenlijk binnen de plaats alwaar zondanige verhuurders woonachtig zijn of van en naar rndere paatsen binnen of buiten de Vereenigde Nederlanden , met Uitzondering der paarden yermeld bij art. 19 dezer wet.

§ 2. Voor paarden , waarop het tarief van het land-passap'egeid, in § 5 van hetzelve voorkomende, moet worden toegepast, worden gehouden de paarden van voerlieden van wagens én karren en ander voertuig ofrijtu'g, hoe ook genaamd , dienende tot eenigerhande bedrijf, tot welker zamenstelling geen andere spec;e gebezigd is dan hout en ijzer, noch tot welkers dekking iets anders is dienende, dan ongeverwd of ©ngeolied Huren en die niet gevoerd of geschilderd of met geen" andere, da» eene donkere roode, donker olijf of licht blaautf kleur geverwd of geschilderd zijn

§ 5. Onverminderd de vorenstaande bepalingen, zullen dc paarden van bouwlieden, welke door deze'ven tot eigen gebruik gebezigd worden , voor zoo verre dezelve ook tevens dool' bun, lot het vervoeren van vrachten van iaadproducten (visch