is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. i2,

JViè in dezt belasting beschreven moeten worden en actn. dezelve onderhevig zijn.

De belasting moet worden gedragen door elk en een iegelijk , '«•t zij ingezeten der Vereenigde Nederlanden, liet zij buitenlander , meer dan drie maanden in liet jaar binnen dezelve door ''reqgeude, voor zoo verre eenige der in deze ordonnantie vastgestelde; bepalingen, op eenig ingezeten of buitenlander toeÏWsselijk zijn. ,

Art. i5.

Waar de beschrijving most geschieden.

§ T. De beschrijving moet geschieden ter plaatse waar de iitsjczetenèn hunne vaste woonplaats hebben.

§ 2. Voor de vaste woonplaats van ingezetenen, welke in 'Jan winter drie of meer maanden verblijf houden in eene stad, alwaar déz'elven een eigene of gekuurde woning hebben en gedurende den zomer elders verblijf houden, zal gehouden worden het winterverblijf.

§ 5. De vaste woonplaats van een ingezeten, welke in meer dan eene stad bij afwisseling verblijf houdt, i» ter plaatse, alWaar de huurwaarde van zijne woning het zwaarste is.

§ 4. Voor vaste woonplaats, ten aanzien van ambtenaren7 tyordt gehouden de plaats alwaar hun ambt moet worden waargenomen.

Art. li.

Beschrijving van het hoogste getal.

Bij het doen der beschrijving zal elk ingezeten moeten opgeien het hoogste getal paarden, hetwelk hij sedert den eersten ' ui u ar ij van het jaar, Waarin de beschrijving geschiedt, gehad liecft of nog heeft.

A 7