is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zullende naar aanleiding van dat getal paarden , <Je aanslag opgerti;sakt en ten name van bet hoofd des huisgezins ter legger -yyor-. den gebragt.

Andere personen, te zamen of afzonderlijk wonende , welke: Verkiezen gecombineerd paarden te honden tot gemeenschappelijk gebruik , en om met en door eikanderen gebezigd en aangespannen te worden, zullen insgelijks gehouden zijn het getal der Voorschreven paarden niet te splitsen, maar dezelven met eikanderen aantegeven , almede op eene boete van honderd guldens; Sullende deze paarden als één getal paarden uitmakende, ten name Van de belastingschuldigen ter legger gebragt worden.

Voor zoo verre de aangifte der voorschrevene paarden in bet geheel met wordt gedaan , zal de nalatige belastingschuldige ver-* vallen in de boete bij artikel 22 dezer wet tegen verzwijgingen gestatueerd.

Art. 17.

Aanschaffing van paarden na üe beschrijving

§. 1. Indien iemand na bet doen der beschrijving eenig paard Oi paarden aanschaft, het getal der aangegevene vermeerdert of dezelve tot eenig ander gebruik wil bezigen, waardoor die paarden, aan eene hoogere klasse onderhevig worden dan die waar voor Lij dezelve heeft aangegeven, zal hij daarvan binnen den t jd van acht dagen, aan bet kantoor van den ontvanger zijner gemeente , schriftelijke aangifte moeten doen , op verbeurte der boete bij § 2 van artikel 22 dezer ordonnantie gestatueerd tegen overtreding van deze bepaling.

' § 2. Zoodanig ingezeten welke, te rekenen van den tijd zijner prnnitive aangifte tot ultimo Junij daaraanvolgende, in de voorschreven termen is Vallende, zal voor dusdanige paarden over een geheel jaar beschreven worden.

§ 3. Zoodanig ingezeten welke bet getal zijner paarden vermeerdert of van eenig ander, hetwelk aan een hooger impost Onderhevig is, gebruik maakt, in den loop van bet tijdvak tusschen primo Juiij en ultimo September, zal deswegens maar voor een half jaar beschreven worden en in de maanden Ociober, November en December voor dat loopende jaar geheel vrij zijn.

$ 4. Ten einde de suppleto're aangaven in deze belasting op •ene regelmatige yvijze geschiede, zullen bij de ontvangers ia