is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

functiën vcrpligt zijn te Londen, doch verder en anders niet en iu geene gevallen "voor zoo veel dezelve tot het bespannen van ( rijtuigen worden gebruikt.

Art. 21.

Visitatiën.

De controleurs en ontvangers der directe belastingen, of derZelver adsistenten, zullen bij bet doen der beschrijving de bevoegdheid hebben om van de belastingschuldigen de aanwijzing van hnnne paarden te vorderen.

Desgelijks zal het de voormelde ambtenaren of hunne daartoe gekwalificeerde bedienden, vergezeld van een deurnaarder dei directe belastingen , of bij afwezendhcid van ciezeii, gcad— ■isteerd met een bocle, of eenig ander persoen tot geregtelijke exploicteu gekwalificeerd, ten allen tijde van zonnen- opgang tot zonnen- ondergang, vrijstaan visitatien te doen op en in alle *talleH en weden, ten einde de aldaar zijnde paarden met de gedane aangiften te vergelijken , en Kullen in beide gevallen de belastingschuldigen vcrpligt zijn, aan de voornoemde ambtenaren •anwij zuig te doen van de plaatsen waar hunne paarden zich betinden , als ook van de paarden zelve.

Al't. 22,

Voorzieningen teven het verzwijgen van paarden , ' oj het doen vafi valsche opgaven.

S 1, Alle de genen die bij het invullen der deelara tolrer) zullen trachteri, door verkeerde op'aven of verzwijgingen, den Ontvanger hunner gemeente te misleiden, of onder eenig pretext hoegenaamd hunne verpligtingen, ten aanzien van deze belasting te ontduiken, ^ zullen Vervallen in eene boete van vier honderd guldens voor ieder optegeven paard, welke door hen zal zijn Verzwegen of verkeerdelijk aangegeVen,

§ 2. De zoodanige welke paarden, door hem na de pr'm't've

eschrijving aangelegd, verzwijgen of uudero waarna» eenen ïoogeren impost verschuldigd is, niet conform deze ordonnantie •angeyen, zullen in de boete vervallen van vier honderd guldens Voor ieder paard ter kwader trouw verzwegen, of niet behoorWjk aangegeven,