is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ 3, Wanneer iemand bevonden wordt voor de tweede reize ofmeermalen in dezen te hebben gefraudeerd, zal de zoodanige verbeuren eene boete van acht honderd guldens voor ieder op te geven paard, welk door hem zal zijn verzwegen.

§ 4. En zal niemand zich aan de voorzieningen bij dit artikel vastgesteld kunnen onttrekken , onder yoorwendsel van geen declaratoir ter invulling te hebben ontvangen, daar dusdanige belastingschuldige in dat geval verpligt zal zijn eéne schriftelijke en door hem geteekande opgave zijner paarden aart den ontvanger zijner gemeente, tegen behoorlijk reen. te doen geworden.

Art. 25.

TVie tot de recherche en aangifte van gepleegde fraudes geregtigd en verpligt zijn.

Tot de aangifte van gepleegde fraudes op dezen impost wordt elk en een iegelijk, hij zij wie hij zij, mits deze speciaal gekwalificeerd. — Wanneer die fraudes ontdekt wórden door particulieren » «uilen dezelve daarvan opmaken verklaringen ondei; presentatie van eede en door landsbedienden relazen op deu eed aan den lande gedaan, en zullen die verklaringen of relaeea worden ingezonden aan den controleur van het district, die aan den bekeurden door eenen deurwaarder van zijne bekeuïing zal doen kennis geven, met informatie dat hij zich deswege bij hem controleur vervoegen kan indien hij eenige bezwaren daartegen megt hebben in te brengen.

• De controleurs zullen voorts de aanhaling onderzoeken en daartoe termen vindende, met deat bekeurden mogen trantigeren, onder approbatie van den advocaat-fiscaal der middelen te lande jn hunne Provincie. _

Wanneer de bekeurden binnen veertien dagen na de inzending van het relaas zich niet bij den controleur vervoegd hebben of deze óok geene termen tot transactie vinden mogt, zal hij het relaat of de verklaringen aan gemelden advokaat-üjkaal ter vervoeging doen toekomen.

Art. a4.

Aan wien de vervolging der gepleegde fraudes is opgedragen.

Tot de vervolging der gepleegde fraudes, worden alzoo gekwalificeerd de advokaten - fiskaals der middelen te lande in d«