is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45. De militieraad zal, overeenkomstig art. .19 , dit jaar «oo

pramogeliik e» voorts uiterlijk op den i8<len Maart van ieder Jaar zijne zittingen beginnen tot het onderzoeken en goed- of afkeuren der plaatsvervangers, welke zullen worden aangeboden eU de verwisseling van nuinmcra, welke zal worden vrijgestelden zal dadelij k nade goedkeuring van de plaatsvervangers en de Verwisseling van nummers daarvan aanteekening worden gehouden in een register, overeenkomende met liet model Lilt K.

Oeze zittingen gullen worden gehouden in de hoofdplaats Van ieder militie-district.

46. AJs plaatsvervangers zullen niet worden toegelaten dan Nederlanders , die den vollen ouderdom van 2 5 jaren 1, op den Kersteil Januarij van ieder jaar zullen hebben bereikt, en het 55ste nog niet zijn ingetreden, niet kicinder dan vijf'voet on twee dn m rijnJandsche maat, geboren of wonende in het militie-district, waaraan liet bataillon, in hetwelk zij zouden moeten dienen , geaffecteerd 3S, gezond, sterk en vrij van alle 'igcbaamsgebreken, die tot den militairen dienst ongeschikt Hiaken, voorzien van epn attest, volgens model litt. L, afgegeven door het plaatselijk bestuur, op liet getuigenis van twee «ekecdè ingezetenen, houdende, dat de WreesteJde-plaatsvervanger is van een goed gedrag, en dat door hem aan de Nationale militie is voldaan of niet heeft kunnen voldaan Vordert.

Gehuwden kunnen alleen als plaatsvervangers worden aangenomen, onder voorwaarde, dat zij zullen doen blijken, dat y°°r de behoefte van hunne huisgezinnen, gedurende den geilen activen dienst, is gezorgd, zoodanig, dat dezelve niet ten Jaste van eenigë publieke kas zullen komen 5 terwijl hunne Vrouwen en kinderen nimmer het bataillon ' mogen volgen ^aar eene andere plaats,' dan die, alwaar zij wonen, op het °°genblik, dat zij als plaatsvervangers zich verbonden hebben.

Geene andere gedimitteerde militairen zullen als plaatsvervangers worden aangenomen, dan die van een paspoort zijn doorzien, waaruit duidelijk blijkt, dat zij geenszins wegens slecht gedrag uit den dienst zijn ontslagen.

Aan alle geloot hebbende personen van dezelfde stad of P-aats of, in steden meer dan een kanton bevattende, van hetzelfde militie-kanton, en aan geene anderen is het geoorpofd het door ben getrokken nummer voor die loting ojiderU)g te verwisselen, mits dat hij, die in de plaats van een l)Uer treedt, niet door den militieraad worde afgekeurd.