is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fcöodantge Welke gedesigaeerd zijn om te marcheren, sis welke Van hei oo.:enl)!ik hunner designatie in deren beschouwd worden met de reeds werkelijk dienstdoende gelijk te staan.

Door de plaatselijke besturen zullen aan alle personen Welke dezelve y.uiien verlangen bewijzen , volgens model litt. P, afgegeven worden van derzelver inschrijving voor de nationale militie, met bijvoeging dgr' redenen hunner vrijstelling indien zij dezelve mogten bekomen hebben.

De voorschrjevene bewijzen zuiien worden afgegeven ongezegeld en kosteloos; zullende wegens dezeiven, onder welk Voorwendsel of onder welke benaming zulks ook zoude mogen zijn geene betaling hoegenaamd mogen worden afgevorderd of gedaan.

59. Hij die zich ten huwelijk wil laten aanteekenen is gehouden ecu bewijs over te leveren dat liij voldaan heeft aan de verpr.gtingcii die, ten aanzien der nationale militie, tot op dat tijdstip, op hem gerust hebben; zoodanig bewijs producerende zal hij ten huwelijk worden toegelaten, doch het— zeive niet kunnende -vertoonen zal , ten zijnen opzigte > ."ehandeld worden op de wijze bij art. 21 dezer wet bepaald Niemand zal toteenig ambt of bediening worden toegelaten , ten zij h j een gelijk bewi's hebbe ingeleverd. Bij ontstentenis zal met hem insgelijks gehandeld worden zou als bij Let boven aangehaalde artikel is voorgeschreven.

Go. In vredestijd zullen, jaarlijks op den eersten April» de manschappen van eik bataiilon welke hunnen tijd van vijfjaren bij de nationale militie hebben uitgediend, ais mede zij , die door Ijgehaains-gebreken , overlijden van broeders enz., in de termen van vrijstelling gekomen zijn, uit deu dienst worden ontslagen.

Cl. Dit, ontslag zal, met betrekking tot de landmilitie, opgerigt bij Ons besluit van den aosten December iÖ 15 , (zie staatsblad d"A . 181Ö , n'. 14,.) voorde eerste reize plaats iiebben, na dat de staat van vrede waarin zich deze huiden thanS bevinden, door denalioop der plaatshebbende ondet'iiandehïigca tassehen de mogendheden, tot Vastheid zal zijn gekomen.

6ï. Te d:«r tijd z:.I bij liet lot, kömpagnies- of Lahu.lons^

i.' ^

\