is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11 • Tot den schutterlijken dienst zullen niet worden Bpadinitteerd:

n> Lijf- en huisbedienden die tot persoonlijke dienst behooren, en inwonen bij hun welke zij bedienen, waaronder echter niet moeten worden versaan oppassers, tuinlieden en boerenknechts.

b. De genen die in het laatst verloopen jaar uit armenkassen zijn bedeeld geworden, die werkelijk daaruit nog onderstand genieten of die in liefdadige gestichten worden opgevoed en onderhouden.

c. De genen die uit hoofde van wangedrag, verkwisting enz, onder curatele staan.

d. Bankbreukigen of die cessie van goederen gedaan hebben tot dat zij hunne crediteuren hebben voldaan.

<?. De genen welke in regten voor eerloos worden gehouden, gelijk mede de zoodanige welke bij voorgaande burgerkorpsen om wangedrag uit den dienst zijn gecasseerd geworden.

1 -• Van den persoonlijken schutterlijken dienst zullen Worden vrijgesteld :

Alle de genen die de maat niet zullen hebben van vijf voeten rijnlandsch.

Die wegens ziekte of ligchaams-gebreken tot den wapendienst ongeschikt zijn of gedurende den dienst zullen worden.

« De vrijstelling wegens gebrek aan de maat zal ft tot het 24ste jaar slechts provisioneel en wegens « temporaire ziekten en ongemakken ook alleen voor ft een jaar zijn."

c« Alle de genen welke in 'slands dienst ter zee of te lande zich bevinden, waarvan zij een behoorlijk bewijs

A 3