is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raad worden aangeslagen in eene verhoogde contributie , welke ieder jaar met een derde van het gene in het vorige betaald is , zal worden vermeerderd , tot zoo lang zij aan de oproeping zullen hebben voldaan.

Gelijke boelen en contributien zullen worden opgelegd aan die genen welke, ingeschreven en tot den schutterlijken dienst geroepen zijnde, zich aan dien dienst onttrekken.

17. Van alle contributien zijn vrijgesteld :

Zij die volgens art. n tot den schutterlijken dienst niet geadmitteerd worden.

b. De leden van huisgezinnen in hetzelfde huis wonende, bijaldien één uit hetzelve huisgezin tot den persoonlijken dienst in de schutterg geroepen is.

o. Die in werkelijken land- of zeedienst zijn , daaronder begrepen die tot de nalionale militie behooren.

18. Van den schutterlijken dienst zullen, wanneer zij zulks verlangen, worden ontslagen :

a. Zij die zoodanige redenen kunnen aanvoeren, welke hen , bijaldien zij met in dienst waren , van dien dienst zouden vrijstellen.

b. Zij die hun Siste jaar zijn ingetreden.

C. Zij die den tijd van zeven achtereenvolgende ja re» persoonlijk den schutterlijken dienst hebben waargenomen, 6

Deze zevenjarige dienst zal gerekend worden te zijn ingegaan op den isten Junij van het jaar waarin de schutter is in dienst getreden.

dieÏstC3Utatie T *5 gezeede >areu Zfll komen de

tZnvff / 1 dea eersten December i8l3, is gepresteerd.

De verzoeken om ontslag zullen moeten worden ingeleverd aan den krggsraad en zullen ,ten aanzien vaö derzelver beoordeelmg, dezelfde bepalingen gelden di«