is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij art. 15, omtrent de beoordeeling der redenen van vrijstelling 7,ijn gemaakt.

, x9- De leden der schutterijen zijn verpligt dadelijk, bij jel eerste alarm of brandsein, op de hun aangewezen verga,erplaats of plaatsen , in volle wapenrusting op te komen, en Zlch stlptelijk te gedragen naar de bepalingen welke, te dien °Pz>gte, door het plaatselijk bestuur zullen gemaakt worden.

20. De komman derende officier der schutterij zal, ingeval gestoorde rust, brand of oproer, handelen ten gevolge 'Ier gegevene orders van den Gouverneur der provincie of van liet plaatselijk bestuur; zullende de kommanderende officier Van den Gouverneur of van voornoemd bestuur schriftelijke orders kunnen vragen welke niet zullen mogen worden geweigerd ,

% 21. In zeer pressante gevallen echter kan de kommande_ 1ende officier, ofschoon hij de in het laatstvoorgaande artikel Vermelde orders nog niet bekomen heeft, naar zijn best oorueel handelen, en , des noods, geweld met geweld mogen keeren; blijvende hij nogtaos voor het al of niet handelen Gerant woordelijk.

22. De schutterijen zullen in de waarneming van den !enst, tot maintien der orde, met het militair garnizoen niets gemeens hebben. Ingeval van gevraagde momentaneie adsistenV' dezelve worden verleend , mits onder approbatie van en Gouverneur der provincie of van het plaatselijk bestuur, n zeer pressante gevallen echter zal de adsistentie dadelijk op e aanvrage van den militairen kommandant worden verleend ; e kommanderende officier der schutterij zal in dat geval k rP.ël zijn onverwijld van de, aan hem, gedane aanvrage ejinis te geven aan het plaatselijk bestuur.

2o. Wanneer zich ineene stad of plaats militair garnizoen eVindt, zal het parool en contrasein, als gewoonlijk, door kommanderenden officier van het militair garnizoen, aan ^e!\ kommandant der schutterij worden medegeeld, welke zHl °^cleren daaromtrent onderling de noodige schikkingen 1 en maken. Bij gebrek van militair garnizoen, woidt het Parool en contrasein door den kommandant van de schutterij 8egeven, doch aan het plaatselijk bestuur gecommuniceerd.

A 5