is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4°. Suspensie van den dienst.

5°. Degradatie tot eenen mindering rang.

6'. Cassatie uit den dienst.

77. De vonnissen welke degradatie of cassatie inhouden alvorens te worden geëxecuteerd, worden gezonden

aüu bet plaatselijk bestuur ter approbatie.

78. De geldboeten en arresten zullen , ten opzigte der Oiider-officiercnmet een derde verhoogd en, ten opzigte dfcr officieren , verdubbeld worden.

79. De geldboeten op eenige daad gesteld, welke niet meer <3an 3o stuivers be'oopen, kunnen door den kommanderenden Officier worden opgelegd zonder dat de krijgsraad daarvan cognitie neme.

80. Wanneer de vergrijpen tegen de krijgstucht met zoodanige verzwarende omstandigheden gepaard zijn, welke bij

1 lijfstraffelijke wetten 01 der de misdaden worden gerang¬

schikt , zuilen de beschuldigden aan den gewonen regter worden °Vergegeven.

81. Aan den gewonen regter zal ook dadelijk moeten overgeleverd worden eik lid der schutterij , die zich in arrest bevindt, en door denzelven wordt opgeeischt onveikort het

i J^gt van den krijgsraad, die, vermeen end e dat de behande*>»g der zaak tot deszelf's cognitie behoort , zich aan het '°ogere regtex'lijke koilegie, het welk tot beslissing hiervan b;j algemeene wetten is bevoegd verklaard, kan adresseren.

82. Elk officier heeft het regt eenen onderlioor'gcn officier, °U<lCr-officier, of schutter, die zich, gtdurende den dienst, ?"hnidig maakt aan een bedrijf, waarop l.oogere straf dan huis-aiTest gesteld is, huis-arrest aan te zeggen of ook in Gaardere gevallen, in verzekerde bezwaring te doen nemen.

IJ ij zal daarvan ten zelfden dage moeten kennis geve»

B5