is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kapiteins, adjudanten-majoors, de luitenants-adjudanten , de onder-adjudanten en de luitenants-kwartiermeesters , zuilen , buiten toestemming van den kommanderenden officier, niet buiten de stad mogen vernachten.

q8. Geen tamboer-majoor, bataillons-tamboer,• tamboers of pijpers, vermogen buiten de plaals te vernachten, zonder daartoe te hebben verkregen verlof, beide de eersten van den kommauderenden officier der schutterij , en de laatsten van de kapitein en of kommanderende officieren hunper kompa nie , zi nde de tamboers en pijpers bovendien verpligt, van dit bekomen verlof kennis te geven aan den tamboer-majoor

99. In alle gevallen van dienst zullen de muzikanten, tamboer-majoor, bataillons - tamboers en pijpers, zich stipte!, jk moeten gedragen naar de orders d e ten hunnen opzigte bij de reglementen zijn, of zuilen worden bepaald, ais mede naar de bevelen van den kommanderenden officier.

100. De tamboers en pijpers zijn in 't bijzonder ondergeschikt aan den tamboer-majoor of bataillons - tamboer.

101. Een schutter de wapenrusting of kléedingstukken, ^veike hem van wege den krijgsraad of plaatselijke besturen ten gebruike in den dienst gegeven zijn, hetzij geheel, het zij ten deele door zijne schuld bedervende of vernielende, zal de waarde daarvan, volgens tauXatie van den krijgsraad, vergoeden en bij ontstentenis van dien met provoost arrest gestraft worden.

102. Wie zijne wapenrusting of de van wege de.ft krijgsraad bekomeue kleedingstukken, geheel of gedeeltelijk verzet of vervreemt, zal deswege, onverminderd zijne verpligting tot ycrüoeding daarvan, te bekomen op de wijze voor de invordering der directe belastingen voorgeschreven , voor den dagelijkschen regter te regt gestéld worden, even zoo ■wel als de zoodanige welke voorschreveae goederen in pand