is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I 3 )

•f uitgesïa'sfe goederen verbeurd verklaard en de herbergen of andere publieke plaatsen voor ééne maand gesloten.

/

Ku dat door deze algemeene verordeningen , alle ilaar roede "«•I: overeenkomstige provinciale of plaatselijke reglementen e'i iurigdngen zullen worden gehouden voor vervallen.

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden fcïnsereerd, en dat een genoegzaam getal exemplaren gedrukt en aan de. Staten in de onderscheidene Provinciën of"LandSchappen , ingevolge art. 86 der grondwet, ter uitvoei-ing zal borden gezonden , met last om dezelve alomme te doen publiceren en afflgeren, en van de predikstoelen der onderscheidene christelijke kerkgenootschappen te doen aflezen.

Lasten cn bevelen voorts dat Onze ministeriële departementen en andere autoriteiten, justieieren en officieren, wien «ulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zull«u houden, zonder eeaige conniventie of dissimulatie.

Gegeven in 'sGravenhage, den ïsten Maart des jaars iui5, ''•t Tweede van Onze Regering.

(gefisekend') WILLEM.

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,

(geteeiend) A. R. Fit« m