is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER

VEÏILENIGDE NEDERLANDEN

«ia>u.MK»,xuiwumy. itianMEgBat»

(N°. 21.) IV ET volgens weïke het régt vitnpatent op allen 'handel., neringen, beroepen en bedrijven eri eenige andere objecten vart Weelde of vermaak zal Worden geheven, Gearresteerd den 9 den Maart 1815, n°. 7.

wtj willem, é'j nè geatif. gods, prwss vai*

ÖR,\;vJE-W.'SSAU, souvkrein vorst der VERëENIGDJ2

^E,.;ERLANOEN, ENZ., l'.NZ. , ENZ;

Aan alle de génen die déze zullen zien öf ïiooren lezen j «alut! doen té weten :

Alzoo Wij in Overweging genomen hébben, dat. naar 'inleiding van art. 6 der wet van den a December laatstleden , (zie staatsblad d'a°. i8i4, n\ 110) bet proportioneel regt op de patenten is afgeschaft geworden, terwijl daarentegen bet Vaste regt op dezelve zal worden verdubbeld , ónder zoodanige Uitzonderingen en modificatien, als door nader bij de wet Vastte stellen ordonnantiën zuücn worden bepaald;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met èenieen overleg van de Staten-Generaal dezer landen, hebben goedgevonden en verstaan, te arresteren de navolgende ordonnantie , volgens welke het regt van patent op allen handel, beringen, beroepen en bedrijven en eenige openbare vermakelijkheden binnen da Vereenigde Nederlanden zal worden fceheven.

Art. ï.

Natuur der belasting.

ïn den jare x8i5 en vervolgens zoo lang de ophef van Wt