is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^Jn de verpligting, om ia sommige takken van praotikale Wetenschappen Op eene der Linnen- of buitenlandsclie akadeof universiteiten te zijn gegradueerd, ot om zich Je he'loodigde acten of commissiën aanteschafferi, gevorderd tot Let Waarnemen vasi het beroep van makelaar, notaris . procureur, s<;hoo! meester, chirurgijn , apotheker, vroedmeester en vroed^ïoawj essaijeur, landmeter, wijnroeijer en dergelijke.

Art. 5.

Uitenten welks voor het geheels jaar genomen ?npcten worden»

De patenten voor allen handel , beroepen, neringen of jj«drijveii, met uitzondering van die voor openbare vermake'jkheden en de zoodanige waarvan in Let volgende artikel ding wordt gemaakt, zullen voor het geheels- jaar geaouica liloet.en worden , en zal mitsdien geene afschrijving, uit hoofde ,Vr"' het veriaten van dusdaaigen handel, beroep, nering of «drijf ia den loop van het jaar kunnen plaats" hebbea.

Art. 6.

Bepalingen aangaande de patenten der genen die in, den loop des jetars eeriig bedrijf aanvangen.

Ingezetenen, die in den loop des jaars eenigen aan Let' iatyüti;egt onderhevigen handel, beroep, nering of bedrijf '^Vangen, behoeven die belasting slechts te betalen, naar ^[ang van het gedeelte dat nog van het jaar overig blijft, bekend bij vierendeel-jaars, zonder dat een vierëndecl-jaar;

mogen gesplitst worden; doch zullen zoodanige patenten j ** anders woiden afgegeven dan op een declaratoir, dooi: j ''1- hoofd van het gemeentebestuur geteekeud, en de Verkla'nS inhoudende dat de verzoeker gedurende dat jaar nog ^ n bedrrjf, aan het pateutregt ónderworpen s heeft uitMend; zullende wijders de aangifte ter verkrijging va;i 0 11 door zoodanige belastingschuldigen moeten geschieden * c'i;u voet bij art. 17 dezer ordonnantie voor suppletoirs ^Ss'iten bepaald,

A 3