is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 7.

Wie van het verkrijgen van patent zijn uitgesloién.

Van het regt om patent te verkrijgen zullen zijn uitgc sloteu:

a% Die door eene regterlijke magt in staat van beschul^ ging zijn gesteld of in regten voor eerloos worden houden.

b. Die het jaar te voren niet in deze landen hebben *c^ woond of niet kunnen aantoonen in de gewone laste^ voor dat jaar, waarin zij het patent vragen, beschJ'e ven te zijn.

c. Bankbreukigen, mitsgaders zij die cessie van hun"® goederen hebben gedaan, zoo larige linnne crediteur'^ nietten genoege zijn voldaan, en zulks voor zoo )eT het patent strekt, om eenig eigen bedrijf of r,erl/1't uitteoefenen, en mitsdien met uitzondering van 1'Ê patent, om in dienst van anderen , of als knecht wei> aaam te kunnen zijn.

Art. 8.

Uitzonderingen op het vorige artikel.

Van de uitsluiting in het voorgaande artikel la. b vermei' sullen zijn uitgezonderd:

j<f. Vreemde daglooners van buiten 'slands inkomende binnen deze landen bet zij het geheele jaar of een ë deel te van dien te arbeiden; wordende onder de 6 uera'.e benaming van vreemde daglooners verstaan a j{ Vreemdelingen, welke hier ts lande komende, in van eenen anderen staan , zonder onderscheid VaD kunst of bet beroep welke zij uitoefenen. ^

3°J Vreemde kooplieden, kramers en andere personen Jende in de termen in § 4, 5 en 6, van art. 5i ®e ordonnantie omschreven.

5". De genen, welke van deze bepaling in tijd en wjjle Onze speciale besluiten zullen worden geëximeei d»