is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staatsblad

DER

VERËENIGDE NEDERLANDEN*

• • -50 WET talende den opheve der belasting op de gouden en zilveren werken. Gréti /'* resteerd bij besluit van den loden Maart

I ' .

i8i5, n0. i45.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Prt.vse va^ ^ra,nje - Nassau, Souverein vorst der Vereenïgke Nederlanden, enz. , enz. , enz.

. Alzoo Wij iia. aanmerking hebben genomen de noodza-»" Rijkheid om, in afwachting der door Ons bevolen herzie-1 **lr>g der thans nog vigerende wetten en reglementen op dert 8°ud- en zilversmeden-handel en de belasting op dé gouden zilveren werken, maatregelen te nemen tot 'voorziening tegen den clandestinen invoer en verkoop van buiten's lands ^fabriceerde werken, en ter voorkoming van de nadoelen ~aardoor aan 'siands schatkist en aan den inlandschen hanen fabrijken toegebragt wordende 5

ZOO IS HET, dat Wij, den Raad van State geboord en gemeen overleg der Sta ten-Generaal dezer landen , heb'-'i goedgevonden en verstaan gelijk Wij goedvinden en verban bij deze:

j Art. 1. Alle gemaakte gcuden en zilveren werken, de j°rologien daaronder begrepen, yvelke op of na den ïsten ""ij 18 l5 van buiten 's lands zullen worden aangebragt % ^Uen , wanneer dezelve te lande en langs de rivieren wörft ingevoerd, op de eerste kantoren, en wanneer dezel— over zee worden aangebragt, op de uiterste wachten der '-Onvoij«i en licenten, eik afzonclerlijk aangegeven a»ï veraegeldl of geplumbeerd moeten, worden,

*