is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De invoel' van gouden en zilveren werken en bofoI° gïen zal nogtans van de landzijde niet mogen geschied6'1 dan langs de volgende kantoren: in de Provincie van Gr°~ ningen, te Delfzijl en Langackerschans; in de Provinc^ Overijssel, te Hardenberg, Olclerizaal en Enschedé; in ^e. Provincie Gelderland, te Aalten, Westervoort. Bergend en Schenkenschans; in de Provincie Braband, te Maashees> Katwijk op Ma ze , de Lommelfche barrière , Groot- Zun' dert en Putte; en eindelijk in de Provincie Zeeland, te£a^l> Sets van Gertcl en Sluis in Vlaanderen.

Bij de aangifte en alvorens de vervoer zal kunnen pla»ts hebben, zal, tot zekerheid voor de betaling der inkomend6 regten eu van de belasting op de gouden en zilveren wel'' ken ten genoege van de officieren der convoijen en JI' centen óp de eerste kantoren of de uiterste wachten worde'1 gesteld eene cautie, ten bedrage van een vijfde gedeeld of 30 percent va» de waarde der ingevoerd of aangebraS* wordende gouden en zilveren werken en höroiogien, of v<e'' bi) gebreke van zoodanige eautie, het bedragen van cf'1 vijfde gedeelte of 20 percent der waarde in contanten V<01"* den geconsigneerd.

2. De kooplieden, der zei ver comm'ssionarissen of wie an> ders met de aangifte daarvan zullen zijn belast, zijn gehoa' den bij de aangifte ter eerste kantore of-uiterste wacht oveV teleggen eenen naauwkeurigen staat of inventaris in duplo 1 Van alle de ingevoerd of aangebragt wordende gemaakt1' gouden en zilveren werken en horologien, behelzende dei" zeiver aard, getal en stuks, mitsgaders het gewigt en de waarde van de gouden ch zilveren werken eu horologieS elk afzonderlijk; voorts de merken en nummers der emba^ lagie waarin dezelve zijn gepakt, het kantoor der convoije" en licenten , alwaar de inkomende regten , en dat va'1 waarborg alwaar de belasting op de gouden en zilveren wef ken zullen worden betaald.

Bij ontstentenis van dien, ofte bij gebreke van het stef e" van de cautie voor of het doen der consignatie van het vijide gedeelte of 20 per cent van de waarde, zullen zoodanige wei" leen en horologien worden afgewezen of wel op het'schrifte lijk verzoek van den yervoerder, geheel en al ten koste pericule van denzelven, op de eerste kantoren of de uiters'^ Wachten der convoijen cn licenten kunnen worden gedep0"