is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•Wtoe, bij Ons besluit van 26 December i8rS vaslge» Stcl'le 'slands groote ofkleine stempel V (vreemd beteekenende) zulks ten bewijze dat daarvan de belasting op de gouden zilveren werken is voldaan, zonder dat nogtans u t deze jt< ölPeling immer ofie ooit eenige gevolgtrekking , ter zake van e gehalte, zal kunnen plaats hebben.

, Na gedane stempeling en betaling der belasting, zal aan den ^'§eïiaar, commissionair of regthebbenden kwitantie van de ge9He beialing, in dorso van het paspoort te stellen, worden Segeven, en zullen de gouden en zilveren werken en hoogten, ter dispositie van denielven worden gesteld.

5 lo. Na examina tic en visitatie .van do alzoo van bu'ten 3lands ingevoerde gouden en zilveren werken en horolo8>en en alvorens tot de stempeling worde overgegaan, zal het eigenaar, oom missionair of regthebbenden als nog vrij st»an dezelve te laten verbreken en onbruikbaar maken, huneer daartoe dadelijk zal worden overgegaan en daarvan 8aiï denzelven een bewijs, in dorso van het paspoort te stellen, M Worden afgsgeven; zullende in zoodanig geval geene beasüug op de gouden en zilveren werken behoeven te worden °l<laan.

ïi. De eigenaar, commissionair of regtbebbende zal verW'gt wezen, binnen vier en twintig uren na de gedane sternHing Qf verbreking der gouden en zilveren werken en horoI tien, en na ontvangst der kwitantie voor de betaalde beastmg op de gouden en zilveren werken of het bewijs der Waue verbreking, ingevolge de beide voorgaande artikelen gegeven, zich met het paspoort, die kwitantie of (lat bes— jvijs inhoudende, te vervoegen ten kantore der convoijen en !Centen alwaar de volgbrieven zijn overgebragt, ten eiude 6 Zuivering derzelve te bekomen, om daarop het roijement V?a de cautie volgens art. 1 op de eerste kantoren of de perste wachten geste,d of de restitutie van de aldaar gerangeerde penningen te kunnen vorderen.

12. Ten opzigte van transiërende gouden en zilveren ■Vt'rken en horologien , waaromtrent de belasting op die b|fcteu niet is van applicatie , zullen worden opgevolgd de ('tten op den doorvoer van koopmanschappen bestaande , ^ermniderd de bijzondere voorzieningen hiervoren bepaald, °° met betrekking tot de kantoren van invoer, die ook ten ^uzien van den doorvoer uitsluitend zijn, als tot de wijze

A 3