is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boren is, dat de oprigting dringender wordt van een R'jk WCÜ.s aanzijn de staatkunde van geheel Europa als een nood'" zakelijk bolwerk der algemeene rust en veiligheid beschouwd heeft. i

Bemoedigd door de denkwijze der magtigste Sotivereinen j Ons verlatende op de edele zucht voor burgerlijke vrijheid e" onafhankelijkheid, het Nederlandsehe ka akter eigen; sterke1 nog door de menigvuldige bewijzen van verknochtheid die Wij dagelijks ontvangen, aanvaarden Wij thans den Schept®' met geene andere bedoeling clan om Onze heerschappij }e doen dienen lot heil van al de genen die aan dezelve zij0 onderworpen en om hun het ongestoorde genot te verzeker1'11 van al de weldaden des vredes en der eendragt.

En alzoo Wij willen dat de benaming zelve van den nieu' wen Staat reeds dadelijk tén onderpand strekke van de naaU' we en broederlijke verbindtenis die tnsschen alie Onze ondeV danen plaats vinden moet . hebben Wij Ons bewogen gevo»' den om te verklaren, zoo als Wij verklaren bij dezeti, dat alle 4e tot denzelven behoorende landen, van nu af , vorm en i het Koningrijk der Nederlanden, hetwelk als zoodanig dooi' Ons en Onze wettige nakomelingen, volgens het regt va11 eerstgeboorte, moet worden bezeten; en dat Wij, voor Ons zelve, en voor «Je Vorsten die, na Ons, den alzoo opgerigtcli troon bekleeden zullen, de Koninklijke waardigheici en titelaannemen; bij dézen laatsten echter dien van Hertog i'al1 Luxemburg voegende, uit Loofde der afzonderlijke .betrek' hingen, welke dat landschap bestemd is om met DuiischU te ondei houden.

Maar hoezeer ook deze bepalingen strooken met het ger' Wij aan de uitgestrektheid der Nederlanden, en aan de h®' schaafdheid van derzelver talrijke en nijvere inwoners X&" schuldigd zijn, niet minder achten Wij ons veipligt om te dragen , dat niet de naam dien Wij steeds, in alle v»sse' liutgen van de fortuin, met eere gedragen, en c.nder wcd!-ct> Onze Voorvaderen aan de zaak der vrijheid' eóo menigvuldig6 diénsten bewezen hebben, vernietigd worde en verdwij® XCn begeeren en bepalen Wij uit dezen hooide, dat voortaa11 de Vermoedelijke Erfgenaam van het Koningrijk der Nedf*^ landen zal aannemen, voeren en behouden den naam en t"e Vè.ü i rins oan Oranje , dezelve reeds onmiddellijk bij dez«Jl «au Onzen beminden oudsten Zoon, met des te inniger g° iioegeaj verleeacndc, om dat Wij Ons verzekerd houden d»