is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuw in slaat te stellen en gereed te maken, wanneer zij - ^ van Onze zijde soortgelijke ondersteuning en aaninoe< . londen beloven als ?n de jaren 1780 en 1002 aan zij» toègelegd en ten deei geworden; „f

Eindelijk, dat de drangredenen welke liet toenmalig ^ dezer Janden noopten, óm tot de instandhouding van °e belangrijken tak van vaderlandsche 111 vwheid , naar de standighcden gewijzigde premien uitteioveii en uit s'a^ kas te betalen, van des te meer kracht en klem zijn,

jnate de toestand van zaken te dezen opzigre zoo vee' ^ ! gunstiger is dan in de beide voormeide jaren, en_

eene proeve willende nemen in hoe verre gelijksoortige V' 1, regelen, als toen ter tijd zijn genomen, vermogend en , doende zuilen zijn om het voorgesteide doel tot aanwa , ring en herstel der voorschreven yisscherij en handel te reiken;

ZOO IS HET, dat Wij , den Raad van State gehoord» mat gemeen overleg der Staten-Generaal dezer landen « '' u ben goedgevonden en verstaan, te arresteren de navolg bepalingen, gelijk geschiedt bij deze:

"c*

Art. 1. Aan de directeuren of boekhouderen der redei^ van de twaalf eerste schepen van honderd vijftig tot -j honderd lasten, welke in het tijdvak vati den isten Ja»

tot den ïsten Januarij 1 o 1 o voor rekening van ingeZ" p ijch dezer lauden, niet een volkomen vleet van zes tot sloepen, en vier-en-dertig tot veertig man equ pagie ot enboven, ter walvisch- en robbenvangst naar t*ro«nl»B -g Straat-Oavids uit de Vereenigde Nederlanden zullen z'1 ^ zee,gestoken, zal eene premie van uitrusting, ter somroe vier duizend guldens, uit 'slands kasse worden betaald. .

3. Gelijkerwijze zal aan ieder zoodanig schip ter lands- of Ötraat-Davids-VissCherij uit de havens dezer uitgevaren en gebruikt a's in art. 1. is omschreven , )5, premie van seh*êvergoeding, ter somme van vijftig S" ige' Yoor ieder kwartdeel traan uit 'slands ka&se worden daan , hetwelk hetzelve minder dan honderd kwarto ec e ^ nen de Vereenigde Nederlanden zal hebben aangebragt, y hetzelve schip in Groenland tot den zevenden Juli]' t de twee-e i-zeventig graden} of itt de Sjpt-UiTW*