is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*li" gebleken van de goede voornemens der belang*-' hebbende, en van de onschadelijkheid van de* uitvoer , en na dat, zoo zulks noodzakelijk geoordeeld wordt, cautie gesteld is tenbeloope der drie dubbels waal-de van de uit te voeren goederen, dat derzelveE aankomst ter opgegevene destillatie binnen zekeren bepaalden termijn zal worden gejustiiiceerd en bewezen.!

Zullende echter de vorenstaande bepalingen niet toepasZ'!U °P verroeren van Wapenen, kruid, ammumtie en paaiden van België naar Holland of omgekeerd, piaar daaromtrent alles blijven op den tot hiertoe eebnuh fceJijken voet.

En zal deze in het staatsblad en het officiële dagblad 7enZtSZngSt: ^ inf°rmatie en nariSl van ^gelijk

yi Gravenhage, den aSsten Maart i8i5.

c Geteelend} WILLEM Van wege den Koning;

{Geteelend} A. R. F A l c K.