is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

amplië/en, in zulker voege als in den hoofde dezes aangewc zen en uitgedrukt geworden is ; en dat mitsdien de Staten fier I Provinciën of Landschappen , t)rider toezending der tet;enWOordigè wet, zulten worden uitgenoodigd, om y r den Wrsteu iulij va^. dit aar respeetvdijk aan de gewone Jeden wegens hunne Provincie of landschap ter vergadering van Buö Édele Mogende zitting hebbende, een gelijk getal" buitengewone leden toetevoegen, ten einde de Statén-Gtëneraal alzoo in dubbelen getale, binnen 's Gravcnhage, op den' doof Ons nader te bepalen tijd bijeengekomen, met Ons over de op nieuw gewijzigde en geamplieerde grondwet die hun Oiizeutwège za! worden aangeboden, in de hun toekomende betrekking raadplegen.

En op dat zulks kome ter kennis,se van een iegelijk wien het zoude mogen aangaan, zal deze worden geïusereerd i» het staatsblad.

^Gedaan in 's Gravenhage, den 25sten Maart van het jaai' 1816", het tweede van Onze Regering.

(geteekend*) WILLEM.

Van wege den Koning # (,gelcckend,) A. R. F AL c &