is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSE L A D

DER

VERËENIGDENEDERLANDER

— il,.-tW..WTOMgp «-IMI ■ IHIMMIMI

(N°. 30.) UrE T hou,'lende oprigting van aene Maat- » schappij voor den Chinaschen Theehandel. Gearresteerd bij bestuit van den 2'.)sten ' Maart i8i5, n°. 168.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden, Prins tan Oranje-INassau , Hertog >'an Luxemburg, enz., ei\Z., e.,z.

Aan alle de genen die deze zullen zien of hooren lezen, *31111! doao te welen :

AlzooWij in aanmer! ing hebben 'genomen dat, hoe zeertieÉ steeds Onze begeerte , ij den vrijen handel in liet aigemeea

v°or te staan en te bevorderen , echter de aard van summae ta'r!i<n van handel en inzonderheid den handel op t hina, ®'!ne uitzondering op den algrm<-enen regel vereischen, en na ' ns de verschillende belangen der genen die in den theehandel betrokken zijn, te hebben doen voorhouden , benevens «et gewigt van den gaiisehen omvang van dezen aanzienlijken van handel te hebben verstaan: Ons gebleken zijnde hoa *eer voor de commircie in het algemeen, gelijk voor bronnen Van welvaart, als zeevaart, scheepsbouw, fabrijken, beneleus daarmede verzeld gaande handeltakken en middelen van estaan, in bet bijzonder, allezins gevorderd wordt dat deze ^"zienlijke tak van handel niet in vreemde handen overga, aar beide voor eigen consnmte en uitlandsch vertier , nis een »ctiven en eigendornmelijk'en tak van handel,'uitsluitend voor ***" 'ande geconserveerd büj ve; dat nogtsns dezen handel ,et kan gedreven worden, dan door middel van zeev aai!-' 'öuijke kapitalen, op uitgebreide grondbeginselen eer mut

k